اعضای هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی
سمت
آقای عباسعلی حقانی نسب
رییس هیئت مدیره 
آقای سعید حقانی نسب
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای فرید رضا ایرجی 
نائب رییس هیئت مدیره
افتتاح میز خدمت و پورتال خدمات رسانی مشتریان
شرکت سبدگردانی هدف
کلیک کنید