فرآیند سبدگردانی

 

فرآیند سبدگردانی 

 

سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی فرایند ایجاد و نگهداری یک پرتفوی، متناسب با اهداف بیان شده از سوی مشتری است. این فرایند برگرفته از سه مرحله کلی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی و اصلاح است. مرحله برنامه‌ریزی شامل تعیین اهداف و سیاستهای پرتفوی و نیز انتظارات از بازار سرمایه می‌باشد که در نهایت به تخصیص دارایی استراتژیکی ختم می‌شود. مرحله اجرا که مدیران پرتفوی ساختار پرتفوی را شکل می‌دهند. و نهایتاً مرحله ارزیابی که مدیران، پرتفوی را مورد نظارت قرارداده و تطابق آن با اهداف ذکر شده در برنامه را بررسی می‌کنند. شمای فرآیند سبدگردانی را در این فایل قابل مشاهده است.
دانلود چارت فرآیند سبد گردانی
افتتاح میز خدمت و پورتال خدمات رسانی مشتریان
شرکت سبدگردانی هدف
کلیک کنید